Nieuwsitem maart 2020

De invloed van het coronavirus is zeer groot. Er zijn ingrijpende maatregelen genomen om het coronavirus zo veel mogelijk in te dammen.

Het kabinet heeft, zoals het zelf zegt, \’uitzonderlijke economische maatregelen\’ genomen. Het doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken het via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat er geld in de bedrijven blijft. Hierna beschrijven we de maatregelen die voor een deel door de overheid nog verder uitgewerkt moeten worden. Het gaat om:

  1. Een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
  2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
  3. Versoepeling uitstel van betaling en verlaging boetes
  4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
  5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
  7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector
  8. Compensatieregeling getroffen sectoren

1. Een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die een omzetverlies verwacht van ten minste 20%, kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is nog niet opengesteld. Het is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Voor de regeling werktijdverkorting kunnen bij het Ministerie van SZW geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Toegezegd is dat de nieuwe regeling zo snel als maar mogelijk is, zal worden opengesteld, zodat u aanvragen kunt indienen.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Ook deze regeling is nog niet opengesteld. Toegezegd is dat dit zo snel als maar mogelijk is, geregeld zal worden, zodat u aanvragen kunt indienen bij uw gemeente.

3. Versoepeling uitstel van betaling belastingen 

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele boetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De belasting- en invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4 naar 0,01%.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering kunnen komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek, wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal € 6 miljoen.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BMKB en BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarische ondernemers. Ook deze tijdelijke verruiming van de BL zal zo spoedig mogelijk opengesteld worden.

7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.
Het Rijk is verder met de cultuursector in overleg. De gevolgen van het coronavirus voor deze sector zijn aanzienlijk. Er wordt besproken welke algemene maatregelen de sector kunnen helpen en waar maatwerk nodig is voor ZZP’ers en instellingen, gesubsidieerd en commercieel.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om de reisbranche, eet- en drinkgelegenheden, schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de coronavirus achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.

Naast bovengenoemde landelijke tegemoetkomingen, werken ook veel gemeenten aan tegemoetkomingen. U kunt daarbij denken aan uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en mocht u de gemeente als klant hebben, het versnelt betalen van uw factuur.

Scroll naar boven