Nieuwsitem september 2014

1. Verbouwen en herstellen van woningen
Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Dit betekent dat deze maatregel met een half jaar is verlengd! Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning, maar ook  de aanleg en onderhoud van de tuin.  Let op: het 6%-tarief geldt alleen voor het arbeidsloon, niet voor de meegeleverde materialen.

2. Hervorming kindregelingen per 1 januari 2015
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen reeds op 11 maart 2014 aangenomen. Ouders krijgen in het nieuwe stelsel te maken met maximaal 4 in plaats van 11 regelingen: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.
Per 1 januari 2015 worden onder meer de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen. Vooral dit laatste heeft al tot de nodige commotie geleid.

3. Aftrek rente bij 2 eigen woningen
Bij verhuizing naar een andere eigen woning, kan de situatie ontstaan waarbij u 2 woningen bezit. Dit kan zijn als u de voormalige eigen woning nog te koop heeft staan. Ook is het mogelijk dat u een nieuwe woning heeft gekocht en dat deze nog in aanbouw is of leeg staat in afwachting van bewoning door uzelf. Sinds 2011 was het mogelijk om de financieringsrente van beide woningen in aftrek brengen over een periode van maximaal 3 jaren, mits de niet door u bewoonde woning leeg staat. Deze tijdelijke verruiming van de verhuisregeling naar 3 jaar, blijft ook na 1 januari 2015 zo.

Bij tijdelijke verhuur van de te koop staande leegstaande woning is de rente echter niet meer aftrekbaar. De woning staat immers niet meer leeg. Stopt de verhuur dan is renteaftrek weer mogelijk. Ook hier geldt dat per 1 januari 2015 de driejaarstermijn structureel wordt ingevoerd.

4. Maximale periode aftrek restschulden wordt verlengd
Is bij verkoop van de eigen woning de verkoopprijs lager dan de eigenwoningschuld, dan is er sprake van een restschuld. Bij verkoop van de woning na 28 oktober 2012 is de rente over deze restschuld nog maximaal 10 jaar aftrekbaar. Deze termijn begint te lopen na de verkoopdatum. De maximale periode van 10 jaar wordt per 1 januari 2015 verlengd naar 15 jaar.

5. Eenmalige schenking ten behoeve van de eigen woning stopt
Tot 1 januari 2015 kunt u nog gebruik maken van de populaire schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000. Het bedrag van de schenking moet gebruikt worden voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Ook bij aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld kan de vrijstelling gebruikt worden. De begiftigde hoeft geen kind te zijn van de schenker. De vrijstelling in 2014 kan ook benut worden indien de verbetering of onderhoud van de woning niet in 2014, maar in 2015 of 2016 gaat plaatsvinden.

6. De werkkostenregeling
De werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2015 voor alle werkgevers verplicht. De regeling wordt wel op 5 punten aangepast en om dit te financieren wordt de vrije ruimte met ingang van 2015 verlaagd van 1,5% naar 1,2%. De 5 wijzigingen zijn:
– De werkgever kan gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen aan de werknemer onbelast verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met eventueel privé voordeel van de werknemer.
– De werkgever mag gelijk na afloop van het jaar toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden en zal de verschuldigde belasting dan in het eerste aangiftetijdvak van het nieuwe jaar kunnen afdragen.
– Er komt een concernregeling, waarbij de vrije ruimte kan worden bepaald over de loonsom van de tot het concern behorende maatschappijen.
– De fiscale regeling voor onbelaste personeelskorting die in de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen bestaat, verhuist mee naar de WKR. Er komt dus een gerichte vrijstelling voor 20% personeelskorting met een maximum van € 500 per werknemer per jaar.
– In de WKR kunnen bedrijfsmiddelen die de onderneming ter beschikking stelt, nu vaak onbelast blijven, terwijl vergoedingen en verstrekkingen van dezelfde middelen belast moeten worden. Een aantal werkplekgerelateerde zaken (zoals werkkleding en arbovoorzieningen) worden echter ook onbelast bij vergoedingen en verstrekkingen. Hiervoor komt een nieuwe gerichte vrijstelling.

7. Aanpassing Flexbepalingen
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die 6 maanden of korter duurt, mag vanaf 1 januari 2015 geen proeftijdbeding meer worden opgenomen. Ook is het, buiten bijzondere omstandigheden,  niet meer toegestaan om in een tijdelijke arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Bij afloop van tijdelijke contracten van 6 maanden of langer geldt vanaf 1 januari 2015 een wettelijke aanzegtermijn van 1 maand; de werkgever moet de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst met de werknemer.

8. Aanpassing Ketenregeling
Vanaf 1 juli 2015 gaat de ketenregeling veranderen. De maximale termijn gedurende welke tijdelijke contracten overeengekomen mogen worden gaat van 36 maanden naar 24 maanden. Ook zal de tussenperiode – na welke “break” gewoon wordt doorgeteld – van 3 maanden naar 6 maanden worden bijgesteld. Het aantal van 3 contracten blijft wel hetzelfde.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven